I 8.3. - Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000

 

Celem tej interwencji jest ekstensywne użytkowanie rolnicze na trwałych użytkach zielonych, aby zapobiec zanikaniu łąk i pastwisk bądź przeciwdziałać intensyfikacji rolnictwa, a tym samym zapewnić dogodne warunki bytowania dla wielu cennych siedlisk i gatunków, których występowanie jest uzależnione od prowadzenia działalności rolniczej.

Pomoc jest przyznawana do powierzchni trwałych użytków zielonych położonych na obszarach Natura 2000, na których prowadzone jest ekstensywne użytkowanie rolnicze łąk i pastwisk.

W ramach tej interwencji beneficjenci zobowiązują się do realizacji wymogów związanych z ekstensywnym rolniczym użytkowaniem gruntu, obejmujących w szczególności: (i) stosowanie odpowiedniej liczby pokosów, (ii) ekstensywny wypas zwierząt, (ii) dostosowanie terminów koszenia/wypasu do potrzeb ochrony przyrody.

W przypadku tej interwencji nie jest wymagany udział eksperta przyrodniczego.  Zobowiązania podejmowane są przez beneficjentów na okres 5 lat. Interwencję będzie można realizować jedynie na trwałych użytkach zielonych położonych na obszarach Natura 2000, na których nie występują przedmioty ochrony wspierane w interwencji 8.1. dedykowanej konkretnym siedliskom/gatunkom ptaków (priorytetyzacja interwencji ukierunkowanej na siedliska/gatunki).

 • Ekstensywnie użytkowane pastwisko. Fot. D. Krupiński

 • Łąki w okolicach wsi Stara Kornica. Fot. D. Krupiński

Wymogi przekrojowe dla wszystkich typów użytkowania:

 • obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej;
 • zakaz: wałowania, stosowania komunalnych osadów ściekowych, stosowania podsiewu oraz mechanicznego niszczenia struktury gleby, w tym bronowania i przeorywania;
 • zakaz włókowania w okresie od: 1 kwietnia do 1 września na obszarach nizinnych (poniżej 300 m n.p.m.); 15 kwietnia do 1 września na obszarach wyżynnych i górskich (powyżej 300 m n.p.m.);
 • zakaz stosowania środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia niepożądanych gatunków roślin (w szczególności – inwazyjnych) z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych);
 • w przypadku użytkowania kośnego, kośno-pastwiskowego lub pastwiskowego (dotyczy niedojadów): zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, powinna ona zostać usunięta z działki rolnej nie później niż do 1 marca kolejnego roku;
 • zakaz tworzenia nowych, rozbudowy, przebudowy i odtwarzania istniejących urządzeń melioracji wodnych, z wyjątkiem przypadków dotyczących dostosowania tych urządzeń do potrzeb związanych z poprawą warunków siedliskowych gatunków lub siedlisk, jeżeli takie działania zostaną dopuszczone przez doradcę rolnośrodowiskowego;
 • zakaz składowania biomasy wśród kęp drzew i zarośli, w rowach, jarach i innych obniżeniach terenu;
 • dopuszczalne jest ograniczone nawożenie do 60 kg N/ha/rok;

W przypadku istnienia PZO/PO, interwencja może być realizowana na działkach, dla których w ustanowionym PZO/PO nie wskazano dla danej działki działań ochronnych dla konkretnego siedliska/gatunku objętego wsparciem w ramach wariantów interwencji: Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000.

Rodzaj użytkowania: kośne, kośno-pastwiskowe, pastwiskowe

Wymogi przy użytkowaniu kośnym i kośno-pastwiskowym

Koszenie częstotliwość

 • nie więcej niż dwa pokosy w roku w przypadku użytkowania kośnego,
 • jeden pokos w roku w przypadku użytkowania kośno-pastwiskowego

Koszenie – termin: 15 czerwca - 30 września

Pozostawienie powierzchni nieskoszonych

5-20% powierzchni działki rolnej; dla działek rolnych do 1 ha dopuszczalne zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonej

Użytkowanie kośno-pastwiskowe - termin wypasu, obsada i obciążenie: wypas po pokosie nie później niż 31 października, przy obsadzie do 1,5 DJP/ha i obciążeniu do 10 DJP/ha

Wymogi przy użytkowaniu pastwiskowym

Wypas – termin: 1 maja - 31 października na obszarach do 300 m n.p.m. lub 20 maja - 1 października na obszarach powyżej 300 m n.p.m.

Wypas - obsada/obciążenie: obsada od 0,5 DJP/ha do 1,5 DJP/ha i obciążenie do 10 DJP/ha

Możliwość wypasu całorocznego koników polskich i koni huculskich: dopuszczalne przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha i obciążeniu do 10 DJP/ha

Wykaszanie niedojadów – termin: coroczne wykaszanie niedojadów nie wcześniej niż 31 października

Płatność roczna w formie zryczałtowanej - według stawki wyliczonej na podstawie utraconych dochodów i dodatkowych kosztów, przyznawana do powierzchni gruntu objętego zobowiązaniem. Stawka płatności - 836 zł/ha