Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszrach Natura 2000

W pakiecie 5. dostępny jest ten sam zestaw wariantów co w pakiecie 4. Jedyną różnica jest wysokość płatności rolnośrodowiskowej. Na obszarach Natura 2000 zostały one zwiększone:

Wariant 5.1. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków – 1370 PLN/ha
Wariant 5.2. Mechowiska – 1390 PLN/ha
Wariant 5.3. Szuwary wielkoturzycowe – 910 PLN/ha
Wariant 5.4. Łąki trzęślicowe i selernicowe – 1390 PLN/ha
Wariant 5.5. Murawy ciepłolubne – 1380 PLN/ha
Wariant 5.6. Półnaturalne łąki wilgotne – 840 PLN/ha
Wariant 5.7. Półnaturalne łąki siedlisk świeżych – 840 PLN/ha
Wariant 5.8. Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe – 870 PLN/ha
Wariant 5.9. Słonorośla – 1190 PLN/ ha
Wariant 5.10. Użytki przyrodnicze – 550 PLN/ha

Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce znajdziesz na stronie natura2000.mos.gov.pl