Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone

Wariant 1.1. Zrównoważony system gospodarowania

Opis: Gospodarowanie w rolnictwie zrównoważonym polega na racjonalnym wykorzystywaniu zasobów przyrody, które umożliwia ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko. Przestrzeganie prawidłowego doboru i następstwa roślin gwarantuje ograniczenie rozwoju populacji agrofagów, redukcję zachwaszczenia oraz ograniczenie strat azotu. Gospodarowanie w oparciu o plan nawozowy stanowi podstawę planowania środowiskowego w prawidłowej gospodarce rolnej.
Cel: Promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania

Wymogi wariantu 1.1.:

- wariantem objęte jest całe gospodarstwo rolne;
- zaplanowanie i przestrzeganie prawidłowego doboru i następstwa roślin w płodozmianie. W zmianowaniu obowiązują minimum 3 grupy roślin: zboża, motylkowate, okopowe, oleiste (przemysłowe), trawy na gruntach ornych (także ich mieszanki z motylkowatymi), pozostałe;
- obowiązek corocznego opracowania planu nawozowego, opartego na bilansie azotu oraz aktualnej chemicznej analizie gleby, z określeniem zawartości P, K, Mg oraz potrzeb wapnowania;
- niestosowanie osadów ściekowych;
- obsada zwierząt nie powinna przekraczać 1,5 DJP/ha użytków rolnych; 
- maksymalna dawka azotu (pochodzącego z nawozów naturalnych, kompostów i nawozów mineralnych) na gruntach ornych nie powinna przekraczać 150 kg N/ha, a na trwałych użytkach zielonych 120 kg N/ha;

Wysokość płatności rolnośrodowiskowej: 360 PLN/ha