Pakiet 9. Strefy buforowe

Wariant 9.1. Utrzymanie 2–metrowych stref buforowych;
Wariant 9.2. Utrzymanie 5–metrowych stref buforowych;
Wariant 9.3. Utrzymanie 2–metrowych miedz śródpolnych;
Wariant 9.4. Utrzymanie 5–metrowych miedz śródpolnych.

Opis: Działanie polega na utrzymaniu istniejących stref buforowych i miedz śródpolnych tworzących podłużne pasy roślinności, mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód, zmniejszenie erozji oraz zwiększenie różnorodności biologicznej. Na terenie całego gospodarstwa istnieje obowiązek zachowania powierzchni trwałych użytków zielonych oraz elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo.

Cel: Odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód

Wariant 9.1. Utrzymanie 2–metrowych stref buforowych
Wariant 9.2. Utrzymanie 5–metrowych stref buforowych

Opis: Strefy buforowe to 2-metrowe lub 5–metrowe (w najwęższym miejscu) podłużne pasy roślinności występujące wzdłuż cieków, małych zbiorników wodnych, strumieni, źródełek w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód. Szerokość strefy liczona jest od brzegu cieku lub zbiornika wodnego.

Wymogi wariantu 9.1. i 9.2.:

- utrzymanie strefy buforowej o szerokości 2 metrów lub 5 metrów;
- wykaszanie raz w roku najpóźniej do 30 września, zachowując istniejące drzewa i krzewy;
- zakaz stosowania nawozów i środków ochrony roślin;
- usunięcie biomasy w ciągu 2 tygodni od skoszenia.

Wysokość płatności rolnośrodowiskowej – 2243 PLN/ha

dla strefy buforowej 2-metrowej – 45 PLN/100 mb
dla strefy buforowej 5-metrowej – 110 PLN/100 mb

Wariant 9.3 Utrzymanie 2–metrowych miedz śródpolnych
Wariant 9.4. Utrzymanie 5–metrowych miedz śródpolnych

Opis: Miedze śródpolne to 2-metrowe lub 5–metrowe (w najwęższym miejscu) podłużne pasy roślinności, w tym żywopłoty występujące w obrębie dużych pól, wzdłuż linii lasu lub na obrzeżach wąwozów i skarp.

Wymogi wariantu 9.3. i 9.4.:

- utrzymanie miedzy śródpolnej o szerokości 2 metrów lub 5 metrów;
- wykaszanie raz w roku najpóźniej do 30 września, zachowując istniejące drzewa i krzewy; w przypadku żywopłotów – pielęgnacja;
- zakaz stosowania nawozów i środków ochrony roślin.

Wysokość płatności rolnośrodowiskowej: 2033 PLN/ha

dla miedzy śródpolnej 2-metrowej –*40 PLN/100 mb*
dla miedzy śródpolnej 5-metrowej – 100 PLN/100 mb