Pakiet 6. Zachowanie lokalnych odmian roślin uprawnych

Wariant 6.4. Sady tradycyjne

Opis: Płatność rolnośrodowiskowa określana jest na podstawie powierzchni bezpośrednio zajętej pod sad – nie mniejszej niż 0,1 ha i nie większej niż 0,40 ha, z liczbą drzew spełniających kryteria ilościowe i jakościowe. W przypadku sadów o tradycyjnym charakterze, o większej powierzchni niż 0,40 ha dopłata przysługuje tylko do powierzchni określonej jako maksymalna (0,40 ha).

Wymogi wariantu 6.4.:

- w sadzie tradycyjnym znajdują się odmiany znajdujące się w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia ministra właściwego ds. rolnictwa, które stanowią co najmniej 60% obsady;
- sad tradycyjny obejmuje co najmniej 12 drzew w przedziale od 15-20 lat, reprezentujących nie mniej niż 4 odmiany lub gatunki; przy czym korony drzew rozpoczynają się na wysokości od 120 cm i średnice pnia na wysokości około 1 m nie mogą być mniejsze niż 15 cm; 
- przy spełnieniu powyższych warunków sad może być uzupełniony do 40% obsady wszystkich drzew odmianami znajdującymi się w wykazie. Powiększenie wymaga zwiększenia liczby odmian/gatunków o co najmniej trzy odmiany/gatunki. Drzewa są rozmnażane na silnie rosnących podkładkach, (np. jabłonie na siewkach Antonówki, grusze na siewkach gruszy kaukaskiej, śliwy na siewkach ałyczy, czereśnie na siewkach czereśni ptasiej, wiśnie na siewkach antypki lub czereśni ptasiej) prowadzone jako wysokopienne drzewa o minimalnej wysokości pnia 1,20 m, w rozstawie nie mniejszej niż 4 × 6 m i nie większej niż 10 × 10 m;
- obowiązkowe jest wykonywanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, takich jak: cięcie sanitarne drzew i prześwietlające nadmiernie zagęszczone korony, usuwanie odrostów i samosiewów, bielenie pni drzew starszych i zabezpieczanie pni młodych drzew przed ogryzaniem przez gryzonie i zającokształtne, utrzymanie ogólnego porządku w sadzie;
- koszenie i usuwanie trawy lub wypas.

Wysokość płatności rolnośrodowiskowej – 2100 PLN/ha