I 8.7. - Bioróżnorodność na gruntach ornych

 

Celem interwencji jest wzbogacenie bioróżnorodności i krajobrazu wiejskiego oraz zapewnienie miejsca bytowania oraz bazy pokarmowej dla organizmów pożytecznych, w tym owadów zapylających i ptaków krajobrazu rolniczego.

Interwencja polega na zakładaniu na gruntach ornych i utrzymaniu:

 • śródpolnych, wieloletnich pasów kwietnych, stanowiących jednocześnie korytarze ekologiczne i ostoje dla wielu gatunków zwierząt (wariant 1),
 • ogródków bioróżnorodności w celu zwiększania bioróżnorodności na terenach wiejskich (wariant 2).

W ramach tej interwencji beneficjenci zobowiązują się do realizacji określonych wymogów wymienionych poniżej:

 • Pas kwietny. Fot. Rothamsted Research

 • Miedza śródpolna. Fot. D. Krupiński

Wariant: Wieloletnie pasy kwietne

 1. Obowiązek posiadania planu działalności rolno-środowiskowej.
 2. Utrzymanie na gruntach ornych, pasów kwietnych o szerokości od 3 do 9 m i powierzchni co najmniej 0,1 ha obsianych określonymi w przepisach krajowych gatunkami rodzimych roślin zielnych (gatunki dziko rosnące oraz uprawne), stanowiącymi pożytek dla organizmów pożytecznych, w tym owadów zapylających lub ptaków. W przypadku utrzymywania na gruntach ornych więcej niż jednego pasa, odległość między pasami powinna wynosić co najmniej 50 m.
 3. Wykorzystanie mieszanki złożonej z co najmniej 10 gatunków roślin (określonych w przepisach krajowych). Szczegółowe wytyczne w zakresie składu mieszanki zostaną określone w przepisach krajowych.
 4. Wysiew mieszanki w terminie od 15 sierpnia do 31 października (w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia realizacji zobowiązania) lub od 1 kwietnia do 15 maja.
 5. Możliwy podsiew w miejscach wypadów roślin gatunkami roślin zielnych określonymi w przepisach krajowych.
 6. Koszenie 50% powierzchni pasa raz w roku w terminie od 1 września do 31 października; w dwóch kolejnych latach należy pozostawić nieskoszony inny fragment pasa; zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy); w terminie do 14 dni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z powierzchni pasa.
 7. W uzasadnionych przypadkach, w sytuacji rozwoju w obrębie pasa roślin gatunków niepożądanych (określonych w przepisach krajowych), dodatkowe jednorazowe koszenie przed dniem 1 września powierzchni, na której występują te gatunki z obowiązkiem usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy); w terminie do 14 dni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z powierzchni pasa.
 8. Obowiązek zachowania istniejących drzew i krzewów w obrębie pasa.
 9. W obrębie pasa zakazuje się:
 • przeorywania;
 • wypasu;
 • stosowania nawozów mineralnych i naturalnych;
 • stosowania osadów ściekowych;
 • stosowania środków ochrony roślin;
 • składowania obornika, siana, słomy lub odpadów;
 • wykorzystywania pasów jako dróg dojazdowych;
 • pozostawiania maszyn i urządzeń rolniczych.

 

Wariant: Ogródki bioróżnorodności

W ogródkach będzie prowadzona uprawa:

 1. Roślin przewidzianych do wsparcia w ramach wariantu 1 Interwencji Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie.
 2. Roślin zielarskich określonych w przepisach krajowych.
 3. Roślin warzywnych określonych w przepisach krajowych.
 4. Materiałów pozyskanych z kolekcji banków genów, w tym gatunków lub odmian uprawianych dawniej na terenie Polski.

Wymogi:

 1. Obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej.
 2. Założenie ogródka bioróżnorodności o powierzchni od 0,1 do 0,5 ha, złożonego z minimum 20 gatunków, przy czym w ramach jednego gatunku dopuszcza się uprawę kilku odmian lub form (populacji lub genotypów) i odpowiednim udziale określonym w przepisach krajowych gatunków roślin warzywnych i zielarskich.
 3. W przypadku: a) uprawy odmian roślin zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze w pierwszym roku uprawa jest zakładana z kwalifikowanego materiału siewnego: b) uprawy roślin z materiału pozyskanego z kolekcji banku genów, w pierwszym roku uprawa jest zakładana z tego materiału na podstawie protokołu przekazania przez bank genów;4) W kolejnych latach uprawa z materiału uzyskanego ze zbioru w poprzednim roku.
 4. W okresie zobowiązania dopuszcza się zmianę składu gatunkowego lub liczby uprawianych gatunków, przy zachowaniu minimalnej liczby 20 gatunków.
 5. Dopuszcza się dodanie nowych gatunków, odmian lub form w trakcie trwania zobowiązania przy zachowaniu zasad określonych powyżej.
 6. Zakaz stosowania herbicydów.

Zobowiązanie w ramach interwencji podejmowane jest na 5 lat.

Płatność roczna w formie zryczałtowanej - według stawki wyliczonej na podstawie utraconych dochodów i dodatkowych kosztów, przyznawana do powierzchni gruntu objętego zobowiązaniem (tj. powierzchni pasa kwietnego).

Stawki płatności:

 • Wariant 1. Wieloletnie pasy kwietne – 3 501 zł/ha
 • Wariant 2. Ogródki bioróżnorodności – 2 342 zł/ha