Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne (PROW 2023-2027)

Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne to jeden ze schematów pomocowych, zawartych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027, który polega na realizacji określonych działań w ramach interwencji rolno-środowiskowych. Działania te zmierzają do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz do zachowania różnorodności biologicznej na tych terenach.

Cele:
Poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, w szczególności: 
1) przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych 
rolniczo oraz zachowanie różnorodności biologicznej na obszarach 
wiejskich; 
2) promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania; 
3) odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód; 
4) ochrona zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich i lokalnych
odmian roślin uprawnych.

W celu uzyskania zamierzonego efektu środowiskowego, program rolno-środowiskowo-klimatyczny powinien być realizowany przynajmniej przez kilka lat – dlatego jest to zobowiązanie wieloletnie, w którym przyjęto 5-letni okres realizacji.

  • Sarna na polach. Fot. M. Cmoch

  • Samiec pokląskwy. Fot. A. Łukijańczuk

Kryteria dostępu

Beneficjent może ubiegać się o płatność rolno-środowiskowo-klimatyczná w ramach tego działania, 
jeżeli:

1) jest rolnikiem, posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego 
położonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha; 
2) zobowiąże się do realizacji programu rolno-środowiskowo-klimatyczny przez okres 5 lat, zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej;
3) zobowiąże się do przestrzegania podstawowych wymagań na obszarze całego gospodarstwa rolnego; 
4) zobowiąże się do przestrzegania wymagań wynikających z poszczególnych pakietów rolno-środowiskowo-klimatycznych.

Beneficjent, który zamierza realizować program rolno-środowiskowo-klimatyczny, musi złożyć wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatyczny wraz z odpowiednimi załącznikami. W kolejnych latach, beneficjent składa wnioski o przyznanie kolejnych płatności rolno-środowiskowych.