Program rolnośrodowiskowy

Program rolnośrodowiskowy to jeden ze schematów pomocowych, zawartych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, który polega na realizacji określonych działań w ramach pakietów rolnośrodowiskowych. Działania te zmierzają do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz do zachowania różnorodności biologicznej na tych terenach.

Cele:
Poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, w szczególności: 
1) przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych 
rolniczo oraz zachowanie różnorodności biologicznej na obszarach 
wiejskich; 
2) promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania; 
3) odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód; 
4) ochrona zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich i lokalnych
odmian roślin uprawnych.

W celu uzyskania zamierzonego efektu środowiskowego, program rolnośrodowiskowy powinien być realizowany przynajmniej przez kilka lat – dlatego jest to zobowiązanie wieloletnie, w którym przyjęto 5-letni okres realizacji.

Opis działania

Działanie obejmuje 9 pakietów rolnośrodowiskowych. W ramach każdego pakietu znajdują się warianty rolnośrodowiskowe, które zawierają zestawy zadań, wykraczających poza obowiązujące podstawowe wymagania, i które nie pokrywają się z innymi instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).

Degresywność

Dla pakietów: rolnictwo zrównoważone, rolnictwo ekologiczne, ekstensywne trwałe użytki zielone oraz ochrona gleb i wód obowiązuje degresywność, co oznacza, że wysokość pomocy uzależniona jest od wielkości powierzchni objętej wsparciem.

Powierzchnia realizacji i zasady łączenia pakietów rolnośrodowiskowych.

Pakiety rolnośrodowiskowe będą realizowane przez beneficjenta zgodnie z postanowieniami zawartymi w planie działalności rolnośrodowiskowej. W gospodarstwie rolnym można realizować dowolną liczbę pakietów, a płatności rolnośrodowiskowe wynikające z realizacji różnych pakietów będą sumowane na danej powierzchni. W danym gospodarstwie rolnym nie można realizować jednocześnie pakietu „Rolnictwo ekologiczne” i pakietu „Rolnictwo zrównoważone”. Dodatkowo beneficjent pakietu „Rolnictwo ekologiczne” nie może łączyć tego pakietu z pakietem „Ochrona gleb i wód”. Pozostałe pakiety rolnośrodowiskowe mogą być łączone w gospodarstwie rolnym. Pakiet „Ekstensywne trwałe użytki zielone”, pakiet „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000” oraz pakiet „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000” nie może być realizowany na tej samej powierzchni. Powierzchnia użytków rolnych, na których realizowany jest program rolnośrodowiskowy, może ulec zwiększeniu tylko i wyłącznie przy zachowaniu określonych zasad.

Kryteria dostępu

Beneficjent może ubiegać się o płatność rolnośrodowiskową w ramach tego działania, 
jeżeli:

1) jest rolnikiem, posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego 
położonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha; 
2) zobowiąże się do realizacji programu rolnośrodowiskowego przez okres 5 lat, zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej;
3) zobowiąże się do przestrzegania podstawowych wymagań na obszarze całego gospodarstwa rolnego; 
4) zobowiąże się do przestrzegania wymagań wynikających z poszczególnych pakietów rolnośrodowiskowych.

Beneficjent, który zamierza realizować program rolnośrodowiskowy, musi złożyć wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej wraz z odpowiednimi załącznikami. W kolejnych latach, beneficjent składa wnioski o przyznanie kolejnych płatności rolnośrodowiskowych.

Beneficjenci Działania 4: „Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt” w ramach PROW na lata 2004 – 2006 mogą przekształcić swoje zobowiązanie na nowe 5-letnie zobowiązanie w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” w ramach PROW na lata 2007 – 2013, nie wcześniej niż od 2008 r., pod warunkiem, że:

1) dotychczasowe zobowiązanie było realizowane przez minimum 3 lata; 
2) przekształcenie jest związane z niekwestionowaną korzyścią dla 
środowiska lub dobrostanu zwierząt; 
3) istniejące zobowiązanie jest znacząco wzmocnione.

Beneficjenci realizujący program rolnośrodowiskowy w ramach PROW 2004 – 2006 na obszarach Natura 2000 mogą przejść na płatności w ramach działania Natura 2000 pod warunkiem, że powstaną plany zarządzania lub inne obowiązkowe wymogi dla rolnika w formie planów zarządzania lub w innej równoważnej formie.