Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

 

Interwencja polega na zachowaniu tradycyjnych i rzadkich w uprawach gatunków roślin rolniczych, warzywnych i zielarskich, a także dawnych odmian oraz miejscowych populacji i ekotypów uprawianych na terenie Polski, skutkiem czego będzie dywersyfikacja upraw sprzyjająca zwiększaniu bioróżnorodności na terenach wiejskich.

Wsparciem będą objęte: uprawa (wariant 1) lub wytwarzanie materiału siewnego roślin (wariant 2) zagrożonych erozją genetyczną:

  • odmian regionalnych lub amatorskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze,
  • odmian marginalnych gatunków roślin rolniczych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze lub Wspólnym katalogu odmian roślin rolniczych, których powierzchnia plantacji nasiennych w Polsce w trzech latach poprzedzających rok podjęcia zobowiązania nie przekracza 50 ha, określonych w przepisach krajowych,
  • obecnie rzadko uprawianych roślin rolniczych i warzywnych, określonych w przepisach krajowych oraz roślin zielarskich, które są rzadko uprawiane w Polsce lub występują w siedliskach naturalnych, dla których istnieje potrzeba wprowadzenia do uprawy celem zmniejszenia presji na naturalne zbiorowiska roślinne, określonych w przepisach krajowych (wariant 1).

Powierzchnia uprawy danego gatunku lub odmiany w ramach wariantów 1 i 2 nie może być łącznie większa niż 5 ha.  Zobowiązanie w ramach interwencji podejmowane jest na 5 lat.

Wymogi:

Wariant 5.1. Uprawa rzadkich gatunków lub odmian roślin

  • obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej;
  • uprawa następujących kategorii roślin uprawnych zagrożonych erozją genetyczną: a) odmian regionalnych lub amatorskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze, b) odmian gatunków marginalnych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze lub Wspólnym katalogu odmian roślin rolniczych, których powierzchnia plantacji nasiennych w Polsce w trzech latach poprzedzających podjęcie zobowiązania nie przekracza 50 ha, c) określonych w przepisach krajowych, rzadko uprawianych gatunków roślin rolniczych lub warzywnych, określonych w przepisach krajowych, d) roślin zielarskich, które są rzadko uprawiane w Polsce lub występują w siedliskach naturalnych, dla których istnieje potrzeba wprowadzenia do uprawy celem zmniejszenia presji na naturalne zbiorowiska roślinne, określonych w przepisach krajowych;
  • W przypadku uprawy odmian określonych w lit. a i b w pierwszym i czwartym roku uprawy danej odmiany obowiązek uprawy z materiału siewnego kategorii kwalifikowany lub standard. W drugim, trzecim i piątym roku uprawy tej odmiany możliwa jest uprawa z materiału uzyskanego ze zbioru w poprzednim roku.

Wariant 5.2. Wytwarzanie materiału siewnego rzadkich gatunków lub odmian roślin

  • obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej;
  • obowiązek wytwarzania materiału siewnego zagrożonych erozją genetyczną: a) odmian regionalnych lub amatorskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze; b) odmian gatunków marginalnych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze lub Wspólnym katalogu odmian roślin rolniczych, których powierzchnia plantacji nasiennych w Polsce w trzech latach poprzedzających podjęcie zobowiązania nie przekracza 50 ha, określonych w przepisach krajowych,- zgodnie z przepisami o nasiennictwie (przy utrzymaniu czystości i tożsamości odmianowej, prowadzenie dokumentacji plantacji oraz wykonywanych zabiegów i uzyskanie świadectwa laboratoryjnego, c) rzadko uprawianych gatunków roślin określonych w przepisach krajowych, spełniającego minimalne wymagania jakościowe (określone w przepisach krajowych) oraz posiadanie wyników badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie minimalnych wymagań jakościowych.

Płatność przyznawana do powierzchni objętej 5-letnim zobowiązaniem, według stawki wyliczonej na podstawie utraconych dochodów i dodatkowo poniesionych kosztów wynikających z realizacji tego zobowiązania.

Stawka płatności:

  • Wariant 5.1. Uprawa rzadkich gatunków lub odmian roślin - 1411 zł/ha
  • Wariant 5.2. Wytwarzanie materiału siewnego rzadkich gatunków lub odmian roślin - 1619 zł/ha