Pakiet 8. Ochrona gleb i wód

Wariant 8.1. Wsiewki poplonowe;
Wariant 8.2. Międzyplon ozimy;
Wariant 8.3. Międzyplon ścierniskowy.

Opis: Głównym źródłem zanieczyszczenia wód pochodzenia rolniczego są składniki pokarmowe (azot, fosfor) dostarczane w nawozach naturalnych i mineralnych, pozostałości chemicznych środków ochrony roślin oraz innych substancji toksycznych, w tym metali ciężkich, oraz organiczne i nieorganiczne cząstki gleby. Generalnie, zanieczyszczenia wód azotanami pochodzenia rolniczego występują w regionach o dużej koncentracji produkcji zwierzęcej oraz intensywnej produkcji roślinnej, w tym regionach warzywniczo-sadowniczych, gdzie stosuje się duże dawki nawozów i środków ochrony roślin. Utrzymywanie roślinności na gruntach ornych, w formie zasiewu jednogatunkowego lub mieszanki kilku gatunków roślin, w okresach między dwoma plonami głównymi zapobiega zanieczyszczaniu wód oraz erozji. Wpływa również na strukturalne zróżnicowanie różnorodności biologicznej w krajobrazie wiejskim poprzez stwarzanie środowiska życiowego dla różnorodnej flory i fauny, a także stanowi dodatkowe źródło paszy dla zwierząt.

Cel: odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód

Wariant 8.1. Wsiewki poplonowe

Definicja: Wsiewki poplonowe są to rośliny wsiane wiosną w rosnąca roślinę ozimą (najczęściej zboże) lub razem z siewem roślin jarych.

Wymogi wariantu 8.1.:

- wsiewanie roślin (wsiewka) w rosnące rośliny ozime lub razem z siewem roślin jarych i utrzymanie jej przez okres zimy;
- sprzątnięcie słomy z całego pola po Żniwach;
- zabiegi agrotechniczne można wznowić w terminie od 1 marca;
- dopuszczalny wypas;
- biomasa wsiewki poplonowej powinna być przyorana, z wyjątkiem uprawy gleby w systemie bezorkowym;
- wsiewki poplonowe można stosować przemiennie na różnych działkach rolnych w ciągu 5 lat;
- nie stosowanie ścieków i osadów ściekowych na wsiewkę.

Wysokość płatności rolnośrodowiskowej – 330 PLN/ha

Wariant 8.2. Międzyplon ozimy

Definicja: Międzyplon ozimy jest wysiewany po zbiorze późno dojrzewających zbóż (pszenica, pszenżyto, owies). Ze względu na warunki siedliskowe (gleba, klimat) uprawa międzyplonów ozimych daje największe korzyści w regionach o wcześnie rozpoczynającej się wegetacji. Zapewnia to uzyskanie większego plonu biomasy. Istnieje możliwość uprawy międzyplonu w międzyrzędziach chmielnika, zakładając, że na plantacji chmielu o powierzchni 1 ha, powierzchnia zajęta pod międzyplon wynosi 67%. Wiąże się to z przyznaniem w takiej proporcji płatności rolnośrodowiskowej na dany hektar.

Wymogi wariantu 8.2.:

- siew roślin poplonowych (rośliny ozime) należy wykonać do końca września;
- stosowanie pod międzyplon tylko nawozów naturalnych;
- niestosowanie ścieków i osadów ściekowych na międzyplon;
- biomasa roślin poplonowych powinna być przyorana, z wyjątkiem uprawy gleby w systemie bezorkowym, możliwość koszenia lub spasania biomasy roślin poplonowych wiosną;
- zabiegi agrotechniczne można wznowić w terminie od 1 marca;
- międzyplony poplonowe można stosować przemiennie na różnych działkach rolnych w ciągu 5 lat.

Wysokość płatności rolnośrodowiskowej – 420 PLN/ha

Wariant 8.3. Międzyplon ścierniskowy

Definicja: Siew międzyplonu ścierniskowego następuje natychmiast po sprzęcie plonu głównego (np. żyta, jęczmienia) na początku sierpnia. Zasiew może być jednogatunkowy lub mieszany. Biomasa międzyplonowa pozostawia na zimę okrywę ochronną tzw. mulcz. Istnieje możliwość uprawy międzyplonu w międzyrzędziach chmielnika, zakładając, że na plantacji chmielu o powierzchni 1 ha, powierzchnia zajęta pod międzyplon wynosi 67%. Wiąże się to z przyznaniem w takiej proporcji płatności rolnośrodowiskowej na dany hektar.

Wymogi wariantu 8.3.:

- siew roślin poplonowych (rośliny jare) należy wykonać do końca września;
- stosowanie pod międzyplon tylko nawozów naturalnych;
- niestosowanie ścieków i osadów ściekowych na międzyplon;
- biomasa roślin poplonowych powinna być przyorana, z wyjątkiem uprawy gleby w systemie bezorkowym, możliwość spasania biomasy roślin poplonowych jesienią;
- zabiegi agrotechniczne można wznowić w terminie od 1 marca;
- międzyplony poplonowe można stosować przemiennie na różnych działkach rolnych w ciągu 5 lat.

Wysokość płatności rolnośrodowiskowej – 400 PLN/ha