Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne

Wariant 2.1. Uprawy rolnicze (z certyfikatem zgodności)
Wariant 2.2 Uprawy rolnicze (bez certyfikatu zgodności)
Wariant 2.3. Trwałe użytki zielone (z certyfikatem zgodności)
Wariant 2.4. Trwałe użytki zielone (bez certyfikatu zgodności)
Wariant 2.5. Uprawy warzywne (z certyfikatem zgodności)
Wariant 2.6. Uprawy warzywne (bez certyfikatu zgodności)
Wariant 2.7. Uprawy zielarskie (z certyfikatem zgodności)
Wariant 2.8. Uprawy zielarskie (bez certyfikatu zgodności)
Wariant 2.9. Uprawy sadownicze + jagodowe (z certyfikatem zgodności)
Wariant 2.10. Uprawy sadownicze + jagodowe (bez certyfikatu zgodności)
Wariant 2.11. Pozostałe uprawy sadownicze + jagodowe (z certyfikatem zgodności)
Wariant 2.12. Pozostałe uprawy sadownicze + jagodowe (bez certyfikatu zgodności)

Opis: Pakiet obejmuje gospodarstwa przestawiające się na produkcję metodami ekologicznymi i gospodarstwa ekologiczne posiadające ważny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym.

Cel: Promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania.

Wymogi pakietu:

- prowadzenie produkcji rolnej, zgodnie z regułami określonymi w ustawie o rolnictwie ekologicznym i rozporządzeniach Rady (WE) nr 2092/91 i 1804/99
- uprawa roślin zgodnie z najlepszą wiedzą i kulturą rolną przy zachowaniu należytej dbałości o stan fitosanitarny roślin i ochronę gleby;
- w przypadku realizacji wariantu 2.3. i 2.4. istnieje obowiązek usunięcia lub złożenia w stogi ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po pokosie;
- przeznaczenie plonu na produkcję pasz ekologicznych, do bezpośredniego skarmiania, przekazanie do innych gospodarstw lub inne wykorzystanie np. kompostowanie;
- w przypadku realizacji wariantów 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 materiał szkółkarski musi spełniać określone wymagania ;
- w przypadku realizacji wariantów 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 istnieje obowiązek corocznego wykonywania na plantacji zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych; uzyskiwany plon powinien być przeznaczony na bezpośrednie spożycie, do przetwórstwa lub na paszę;

Wysokości płatności rolnośrodowiskowych:

Uprawy rolnicze (bez certyfikatu zgodności) – 800 PLN/ha
Uprawy rolnicze (z certyfikatem zgodności) – 750 PLN/ha;
Trwałe użytki zielone (bez certyfikatu zgodności) – 330 PLN/ha;
Trwałe użytki zielone (z certyfikatem zgodności) – 260 PLN/ha;
Uprawy warzywne (bez certyfikatu zgodności) – 1540 PLN/ha;
Uprawy warzywne (z certyfikatem zgodności)– 1300 PLN/ha;
Uprawy zielarskie (bez certyfikatu zgodności) – 1150 PLN/ha;
Uprawy zielarskie (z certyfikatem zgodności) – 1050 PLN/ha;
Uprawy sadownicze + jagodowe (bez certyfikatu zgodności) – 1800 PLN/ha;
Uprawy sadownicze + jagodowe (z certyfikatem zgodności) – 1540 PLN/ha;
Pozostałe uprawy sadownicze + jagodowe (bez certyfikatu zgodności) – 800 PLN/ha;
Pozostałe uprawy sadownicze + jagodowe pozostałe (z certyfikatem zgodności) – 650 PLN/ha.

Wyższe koszty produkcji bez certyfikatu wynikają z kosztów dostosowania warunków do zasad produkcji ekologicznej, uwzględniają straty powstałe na skutek uzyskania niższych plonów w początkowych latach (do 3 lat) przestawiania produkcji rolnej z konwencjonalnej na ekologiczną oraz stanowią rekompensatę za brak możliwości sprzedaży produktów za wyższą cenę tak jak w przypadku sprzedaży produktów ekologicznych tzn. pochodzących z produkcji certyfikowanej.